תקנון

תקנון

תנאי שימוש באתר ומדיניות פרטיות

שימושך באתר האינטרנט של "גרעין" (כהגדרתו להלן) בכתובת https://garyn.co.il/
(להלן: " האתר"), לרבות גלישה באתר, קריאת כל תוכן הכלול באתר, ולרבות שימוש בשירותי האתר והמידע המצוי בו ולרבות רכישת מוצרים באתר, מהווה את הסכמתך המלאה לתנאים המפורטים להלן (להלן: " התנאים.)"
באם אינך מסכים לתנאים המפורטים להלן, לכולם או לחלקם, הנך נדרש להימנע משימוש באתר ולא
לבצע כל פעולה באמצעותו.
התנאים מעודכנים ליום 25.4.21.
א. כללי
1.תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר יחיד לצרכי נוחות בלבד ומתייחסים במידה שווה גם לנשים וגם לרבים.
2. כותרות הסעיפים להלן הנן מטעמי נוחות בלבד ואין לייחס להן כל משמעות פרשנית ו/או אחרת.
3. האתר הנו בבעלותה ובניהולה של ד"ר שרון טל ו/או צד שלישי הקשור אליה בהפעלתו וניהולו.
האתר מהווה חלק מעסק בבעלותה ובניהולה של ד"ר שרון טל (להלן: " גרעין.)"
4. מדיניות הפרטיות של גרעין מהווה חלק בלתי נפרד מהתנאים.
5. בעצם השימוש באתר מצהיר ומסכים המשתמש באתר כי קרא והבין את כל התנאים, כי הנו מסכים לתנאים, כי הוא מתחייב לקבל על עצמו כל התחייבות הנוגעת לו על פי התנאים ו/או הנובעת מהם. התנאים מהווים הסכם מחייב בין המשתמש באתר ובין גרעין.
6. גרעין רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לשנות, לתקן ו/או לבטל את הפרסומים באתר ו/או את המוצרים המוצעים באתר ו/או את השירותים הניתנים בו ו/או את התנאים ו/או את אופן השימוש בהם ו/או את תנאי השימוש בהם ו/או כל חלק מהנ"ל ו/או או להוסיף תנאים חדשים וזאת מבלי שתהיה חייבת להודיע למשתמש באתר על שינוי כאמור באופן פרטני למעט במקרים המחויבים בדין. תוקף השינוי יהיה החל ממועד פרסומו ואילך. המשתמש באתר מתחייב לעיין בתנאי השימוש ולהתעדכן מפעם לפעם בשינויים שחלו בתנאים, ככל שחלו שינויים כאמור.
7. במסגרת האתר ניתן לרכוש באופן מקוון מוצרים המוצעים בו (להלן: " רכישות.)"
8. התנאים כפופים לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהתנאים תהיה נתונה לבתי המשפט בעלי הסמכות העניינית במחוז חיפה.
ב. השימוש באתר והרשמה לאתר
1. השימוש בשירותים המוצעים באתר, כולם או חלקם, וכן ביצוע רכישות, עשוי לחייב הרשמה לאתר ופתיחת חשבון משתמש. לאחר ההרשמה, יישלחו הודעות הקשורות לרכישה, כאשר ניתן לבקש הסרה מרשימת התפוצה.
2. הרישום לאתר מותנה בהיות המשתמש באתר מעל לגיל 18 , וכן היות המשתמש באתר כשיר משפטית. גרעין שומרת לעצמה את שיקול הדעת המלא לסרב לקבל את הרשמת משתמש כלשהו באתר, בכפוף להוראות כל דין. כל אדם המבקש להשתמש באתר ו/או בשירותיו ו/או לבצע רכישות, עשוי להידרש להירשם לאתר, ובין היתר גם לחתום על הסכם פרטני ו/או כל מסמך אחר לפי שיקול
דעתה הבלעדי של גרעין. למען הסר ספק, הרישום לאתר הינו וולונטרי וכפוף להוראות התנאים, כפי שיתוקנו ו/או ישונו ו/או יעודכנו מעת לעת. גרעין שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר, כולו או חלקו, בכל עת וללא כל התראה, בכפוף להוראות כל דין. "משתמש באתר" – לרבות מי שנרשם לאתר." השירותים באתר ו/או" השירותים הניתנים באתר" – לרבות יעוץ פיננסי שאינו יעוץ השקעות ושאינו יעוץ פיננסי (כהגדרתם בחוק).
3. בעצם השימוש באתר מצהיר המשתמש באתר כי הוא מעל גיל 18, כי הוא כשיר משפטית וכי אין כל מניעה חוקית או אחרת לשימושו באתר ו/או לביצוע רכישות ו/או לביצוע פעולות כלשהןבאתר ו/או להתקשרותו עם גרעין.
4. גרעין רשאית, על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, לשנות ו/או להפסיק בכל עת את מכירת
המוצרים באתר, כולם או חלקם, ו/או את השירותים המוצעים באתר, כולם או חלקם, ו/או לבטל
הרשמה של מי שנרשם לאתר. הודעה על ביטול הרשמה תישלח אל המשתמש באתר אשר
נרשם אליו על פי פרטי ההתקשרות אשר נמסרו בעת הרישום לאתר.
5. כחלק מהליך ההרשמה לאתר ולשם ביצוע רכישות ו/או פעולות בו, נדרש המשתמש באתר למלא פרטים אישיים מדויקים ונכונים באתר, לרבות פרטים בסיסיים כגון שם מלא, כתובת עדכנית (תיבת דואר לא תהווה כתובת לצורך התנאים), כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, פרטי כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות וכיו"ב. קיומה של כתובת דואר אלקטרוני וכן כרטיס אשראי מהווה תנאי לביצוע רכישות. מובהר בזאת כי מסירת פרטים שגויים עלולה לגרום לכך שגרעין לא תוכל להבטיח רישום לאתר ופעילות תקינה של המשתמש באתר ואף תהא רשאית למנוע ו/או להפסיק ו/או להשעות זמנית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שימוש של משתמש כזה באתר. מובהר בזאת כי מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. כן מובהר בזאת כי אין כל חובה על פי דין למסור את הפרטים המפורטים לעיל ומסירתם תלויה ברצונו הבלעדי של המשתמש באתר, ואולם במקרה של סירוב למסור את הפרטים הנדרשים לא ניתן יהיה להירשם לאתר, לבצע בו פעולות שונות ולבצע רכישות, ולמשתמש באתר לא תעמוד כל טענה בקשר לכך. הרישום שנרשם במחשבי האתר, כמו גם הפרטים שנמסרו בעת הרישום, יהוו ראיה חלוטה לעצם הרישום לאתר, לפרטים שנמסרו ולפעולות שבוצעו ונרשמו במחשבי האתר.
6. גרעין נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע. כל העברה של פרטים אישיים וסודיים מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. מובהר בזאת כי על אף האמור לעיל יתכנו מקרים של חדירה בלתי מורשית לאתר ו/או לפרטים השמורים בו, לרבות פרטי המשתמשים באתר. מובהר ומוסכם בזאת מפורשות כי גרעין לא תהא אחראית לנזק כלשהו, מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמשים באתר, כולם או חלקם, בקשר לחדירה בלתי מורשית לאתר ו/או לפרטים השמורים בו כאמור לעיל, לרבות באם מידע פרטי של משתמשים באתר יאבדו ו/או ייעשה בהם שימוש בניגוד לדין. גרעין תהא רשאית להשמיד את כל הנתונים, או את חלקם של הנתונים, הקשורים במשתמשי האתר או לחשבונות של משתמשים באתר ו/או כל מידע קשור אחר, וזאת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף  להוראות כל דין.
7. חל איסור מוחלט ומפורש על משתמש באתר לבצע מעשה או מחדל כלשהם העלולים לפגוע בגרעין ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.
8. ככל שמשתמש באתר הפר את אחד האיסורים המפורטים בתנאים תהא גרעין רשאית להפסיק ו/או להשעות באופן זמני, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי למסור על כך הודעה מראש, שימוש מלא או חלקי באתר ממשתמש באתר אשר הפר איסור כאמור.
9. בעצם הרישום לאתר ו/או הורדת תכנים מהאתר מאשר המשתמש באתר כי הוא מסכים לקבל מהאתר ו/או מגרעין ו/או מספקיה של גרעין ו/או מצדדים שלישיים עמם קשורה גרעין, הצעות ו/או פניות (הן באופן אישי והן באופן כללי) לרבות דברי פרסומת באמצעות הדואר ו/או טלפון ו/או דואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או הודעות ברשתות חברתיות לסוגיהן. משתמש באתר אשר אינו מעוניין לקבל הצעות ו/או פניות כאמור, מחויב להודיע על כך בכתב לגרעין (להלן: " הודעת הסירוב") ושמו יוסר מרשימת התפוצה של האתר בתוך שלושים ימי עסקים ממועד קבלת הודעת הסירוב. הודעת הסירוב לא תהא כרוכה בתשלום כלשהו, למעט עלות משלוח ההודעה (ככל שתהא כזו).
10. מובהר בזאת כי הסכומים והמחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, ככל שחובת תשלום מע"מ חלה על העסקה.
11. מילוי כל הפרטים המלאים והמדויקים הנדרשים להרשמה לאתר ו/או לביצוע רכישות, הנו תנאי מוקדם ועיקרי לביצוע הזמנת רכישה באתר. ביצוע רכישה באתר מותנית בבדיקה של פרטי כרטיס האשראי אשר נמסרו במסגרת הרכישה ורק לאחר אישור הרכישה על ידי חברת האשראי תיחשב הרכישה שבוצעה כמאושרת, בכפוף להימצאות מקום פנוי בקורס / סדנה / מוצר אחר שנרכש על ידי המשתמש באתר (להלן: " הקורס.)
12. למען הסר ספק מובהר בזאת כי מועד הקורס שרכש המשתמש באתר והשתתפותו בו ייקבעו רק לאחר אישור חברת האשראי וקיום יתר התנאים, ורק אז יאושרו על ידי גרעין.
13. למען הסר ספק מובהר גם כי קבלת דואר אלקטרוני מגרעין המאשר את הזמנת הרכישה ו/או קבלת דואר אלקטרוני מחברת האשראי המאשר את העסקה אינו מהווה אישור סופי על הרכישה. רק הודעה של גרעין ובה פרטי הקורס שרכש המשתמש באתר יחד עם המועד והמקום בו ייערך הקורס יחייב את גרעין (להלן: "הודעת האישור.)"
14. אם הזמנת הרכישה לא אושרה ע"י חברת האשראי תוצג הודעה מתאימה, ויתכן והמשתמש באתר יידרש ליצור קשר טלפוני עם גרעין לצורך הסדרת התשלום. יובהר ויודגש שוב כי רכישה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע הרכישה ורק לאחר קבלת הודעת האישור. אם המשתמש באתר לא פעל להסדרת אישור חברת האשראי בתוך 7 ימים ממועד ביצוע הזמנת הרכישה, תתבטל הזמנת הרכישה באופן אוטומטי ללא צורך בהודעה נוספת.
15. הזמנת קורס באתר כפופה לתכנית השנתית של גרעין באשר לקורסים שייפתחו במהלך אותה שנה, למועדים שנקבעו לאותם קורסים, לכמות הנרשמים לקורסים ולנתונים נוספים שגרעין תראה לנכון כרלוונטיים.
16. במקרה של קורס שגרעין החליטה שלא לפתוח במועד שפורסם באתר, או שהחליטה לדחות או שהחליטה לבטל לגמרי, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהא גרעין רשאית לבטל את הרכישה או להותיר את הרכישה על כנה ולהודיע לרוכש הקורס על דחיית הקורס. על אף האמור לעיל, אם הקורס הנרכש נדחה לתקופה העולה על שלושה חודשים יהא רוכש הקורס זכאי להודיע על ביטול הרשמתו לקורס וזאת בתוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה על דחיית מועד הקורס (להלן: "הודעת הביטול"). במקרה כזה תשיב לו גרעין את מלוא כספו בתוך 30 ימי עסקים ממועד קבלת הודעת הביטול.
17. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, גרעין תהא רשאית למנוע ממשתמש באתר לבצע רכישות, באם המשתמש באתר ביצע לפחות אחת מן הפעולות המפורטות להלן: 1) ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; 2) הפר תנאי מהתנאים; 3 ) מסר פרטים שגויים באתר; 4) ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בגרעין ו/או במי מטעמה; 5)  ביצע פעולה שיש בה לפגוע באתר ו/או בפעילותו;
ג.פעילות האתר
1. גרעין עושה את מירב המאמצים על מנת לוודא כי האתר פועל באופן תקין ורצוף. עם זאת, גרעין אינה מתחייבת ואינה יכולה לערוב לכך שהאתר יפעל בלא הפרעות ו/או ללא שגיאות ו/או תקלות תוכנה ו/או חומרה.
2. גרעין רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וללא כל הודעה מראש, לבצע כל אחד מהשינויים הבאים:
1) לסגור את האתר ו/או להפסיק את פעילותו באופן קבוע או זמני ו/או לשנות את מהות ו/או אופן השימוש בו.
2) לשנות ו/או להפסיק לחלוטין, או באופן חלקי, את האפשרות לגלוש באתר ו/או לקרוא תוכן הכלול באתר ו/או לבצע רכישות ו/או לעשות שימוש בשירותים ו/או במוצרים המוצעים באתר ו/או לבצע פעולה כלשהי באתר ו/או לקבל כל שירות נלווה.
3) לשנות את נגישות האתר, לרבות שעות הפעילות של האתר ו/או הציוד (לרבות חומרה ותוכנה) הדרושים לשם שימוש באתר.
4) להפוך את האתר, או חלקים ממנו, לנגישים למנויים בלבד, או להתנות את הגישה לאתר, או לחלקים ממנו, בתשלום כלשהו.
5) לבצע כל שינוי בתוכן ו/או במידע ו/או בשירותים הניתנים באתר ו/או במוצרים הנמכרים באתר, לרבות הוספה ו/או מחיקה של קישורים שנכללו באתר
.3. גרעין לא תהא אחראית ולא תחויב בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או פגיעה, בין ישירה ובין עקיפה, לרבות בגין עגמת נפש, אשר ייגרמו למשתמש באתר ו/או לציוד החומרה בו נעשה שימוש על ידי המשתמש באתר, כתוצאה מן, ו/או בקשר אל, השימוש באתר ו/או כניסה לאתר ו/או גלישה באתר ו/או קבלת יעוץ פיננסי באתר, לרבות אי יכולת להיכנס לאתר ו/או לגלושבאתר ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב (לרבות וירוסים, תולעים, רוגלות, סוסים טרויאניים וכיו"ב) במהלך השימוש באתר ו/או כתוצאה מהסתמכות על המידע הכלול באתר.
4. גרעין עשויה לספק תשובות לשאלות נפוצות המתעוררות אגב השימוש באתר במקום מיוחד שיוקצה לכך באתר. עם זאת, גרעין אינה מתחייבת לספק תמיכה כלשהי למשתמשים באתר, והמשתמש באתר מאשר בעצם שימוש באתר כי אין ולא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי גרעין בקשר לכך. מובהר כי אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מהתחייבותה של גרעין לספק תשובות למשתמשים באתר אשר רכשו מגרעין מוצר ו/או שירות ספציפי של תמיכה ו/או סיוע מקצועי.
ד. שימושים אסורים באתר
1.האתר מיועד לשימוש אישי ופרטי בלבד ולמטרות חוקיות בלבד. מבלי לגרוע מכל איסור אחרהקבוע בתנאים, חל איסור מוחלט לבצע אחת או יותר מן הפעולות האסורות המפורטות להלן:
1) לעשות באתר שימוש שאינו אישי ופרטי ו/או שימוש מסחרי כלשהו.
2)לבצע ו/או להשתתף ו/או לסייע בדרך כשלהי בביצוע שינוי ו/או העתקה ו/או הפצה ו/או שידור ו/או שכפול ו/או פרסום ו/או הכנה של יצירה נגזרת ו/או מכירה ו/או השכרה ו/או ניצול מסחרי אחר של האתר ו/או של התכנים הכלולים בו, כולם או חלקם, ו/או כל שימוש בתוכנה שמקורה באתר ו/או של מידע כלשהו המופיע באתר.
3) להריץ יישומי תוכנה או חומרה (לרבות תוכנות סריקה, רובוטים, בוטים, תוכנות לכריית מידע ו/או כל מכשיר סריקה אוטומטי אחר).
4) לאתר, לשמור, להעתיק ו/או לשנות תוכן באתר, לרבות יצירת אוסף או תרכובת של תכנים שמקורם באתר.
5) לעשות שימוש בתוכנה ו/או מכשיר ו/או אביזר ו/או פרוטוקול תקשורת, שיש בהם כדי לשנות את תוכן האתר ו/או את עיצובו ו/או שיש בהם להחסיר מהאתר תכנים כלשהם לרבות פרסומות ו/או תכנים מסחריים.
6) לבצע ו/או לסייע בביצוע פעולת חדירה ו/או ניסיון חדירה לאתר ו/או למערכותיו, לרבות חיפוש אחר פרצות במערכות האתר ו/או פיצוח מערכות ההצפנה ו/או האבטחה המגנות על האתר, עיצובו ותכניו.
7) לעשות באתר שינוי כלשהו ו/או שימוש לרעה ו/או לעשות שימוש באתר למטרות לא חוקיות.
2. בנוסף לכל האמור לעיל חל איסור מוחלט להעביר אל האתר ו/או להכניס אליו חומרים ו/או תכנים שיש בהם:
1) פגיעה ו/או הפרה של זכויות מנהל האתר ו/או של זכויות צדדים שלישיים כלשהם על פי כל דין.
2) איום, ניצול לרעה, השמצה, לשון הרע, פגיעה בפרטיות, גסות רוח, תועבה, גזענות ו/או אפליה אסורה.
3) עידוד ו/או שבח להתנהגות המהווה עבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית ו/או שיש בה הפרת דין כלשהו.
4) פרסומת ו/או שידול לרכישת מוצרים ו/או שירותים כלשהם, אלא אם כן ניתן לכך אישור מראש ובכתב של גרעין.
5) מניעה ו/או הגבלה ו/או הרתעה של אחר משימוש חופשי באתר.
3. מובהר בזאת כי כל חדירה ו/או ניסיון חדירה לאתר ו/או למערכות המחשב של האתר ו/או גרעין, מהווה עבירה פלילית.
4. גרעין שומרת לעצמה את הזכות לנקוט, על פי שיקול דעתה המלאה, בהליכים משפטיים כנגד כל מי שיפר את האיסורים הקבועים בתנאים.
ה. קניין רוחני
1. האתר כולל מוצרים ומידע מכל מין וסוג, לרבות תוכן מילולי, חזותי, אורקולי, ושילובים שונים שלהם. כן כולל האתר את עיצובם של הנ"ל, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות בתמונות, איורים, הנפשות, תרשימים, דמויות, הדמיות, דגימות, סרטונים, קבצים קוליים ו/אוקבצי מוסיקה, כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב,קוד מקור, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים, מחשבונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (להלן: "תכנים"), המוגנים בזכויות קנייניות (לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר ומדגמים), חלקם בבעלות גרעין וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. חל איסור לנצל את האתר ו/או את תכניו (כולם או חלקם) למטרות כלשהן מלבד המטרות המפורטות במפורש בתנאים.
2. אין באמור לעיל איסור על הורדת מידע ו/או קבצים ו/או על רכישת מוצרים מהאתר אל מחשב המשתמש באתר לשימוש אישי ופרטי בלבד (להלן: "המידע המורד"), מקום בו הותר הדבר מפורשות, ואולם חל איסור לבצע כל שינוי, העתקה, הפצה, שידור, שכפול, פרסום, יצירה נגזרת, מכירה, השכרה ו/או ניצול מסחרי אחר של מידע שהועבר מהאתר אל מחשב המשתמש באתר ללא קבלת אישור מראש ובכתב מגרעין.
3. למען הסר ספק מובהר בזאת כי גם אם ניתן אישור כמפורט לעיל, חל איסור לשנות את עיצוב המידע המורד, לרבות הסרה ו/או שינוי שם של בעל הזכויות בתכנים כפי שהוא מופיע באתר בסמוך למידע המורד. הורדת המידע המורד ו/או ביצוע כל פעולה חוקית אחרת באתר אינה מקנה למשתמש באתר זכות קניינית כלשהי באתר ו/או בתוכנים ו/או בחלק מהתכנים, לרבות במידע המורד.
4. חל איסור להעלות ממחשב המשתמש באתר אל האתר תוכן המוגן באמצעות זכות יוצרים, סימן מסחר, או כל זכות קניינית אחרת, אלא אם התקבל אישור מפורש מראש ובכתב של בעל הזכות. כל המפר איסור זה יחוב בלעדית בכל חבות שהיא בגין כל נזק שייגרם לכל אדם ו/או גוף ו/או גורם אחר כתוצאה מהפרת זכות יוצרים ו/או כל זכות אחרת כמפורט לעיל, או מהעברת חומר כלשהו ממחשב המשתמש המפר אל האתר.
5. בהעלאת מידע ו/או תוכן כלשהו ממחשב המשתמש אל האתר (להלן: "המידע המועלה"), מצהיר ומתחייב המשתמש באתר כדלקמן:
1) המידע המועלה אינו מוגן באמצעות זכות קניינית של צד שלישי, או לחלופין, כי קיבל את רשותו המפורשת של צד שלישי כאמור להעלות את המידע המועלה אל האתר;
2) כי בעל הזכויות במידע המועלה מעניק למנהל האתר רישיון בלתי חוזר, ללא תמורה וללא הגבלת זמן, להשתמש, לתרגם, לשנות, להעתיק, להפיץ, לשדר, לשכפל ו/אוו לפרסם את המידע המועלה, כולו או חלקו, וכן לשלב את החומר המועלה ביצירה קיימת, כל הנ"ל בכל דרך שהיא ובכל מדיה שהיא, בהווה או בעתיד;
3) כי בעל הזכויות במידע המועלה מעניק לכל משתמש באתר הרשאה בלתי חוזרת ללא תמורה וללא כל הגבלת זמן, לצפות במידע המועלה, להעתיקו למחשבו האישי לשם שימושו האישי והפרטי של משתמש כאמור בלבד, ובכפוף לתנאים;
4) כי ישפה ו/או יפצה את גרעין בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה בקשר עם פרסום המידע המועלה באתר, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפטיות, ככל שיהיו כאלה, באם הצהרות המשתמש באתר בסעיף זה אינן נכונות ומדויקות ו/או באם הפר התחייבויותיו הנ"ל.
5) המשתמש באתר רשאי להציב קישורים לאתר באתרים אחרים, בתנאי שקישור כאמור יזהה את האתר באופן ברור ויפנה לעמוד הבית של האתר. המשתמש באתר אינו רשאי להציב קישורים כאמור ישירות לעמודים אחרים באתר ו/או לתכנים ספציפיים באתר. חל איסור להציב קישור לאתר בכל אתר אחר המכיל תוכן בלתי חוקי, בלתי מוסרי, פוגעני ו/או פורנוגרפי. המשתמש באתר מתחייב למלא מיידית ובאופן מלא ומוחלט אחר כל הוראה של גרעין אליו, על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי של גרעין, להסיר קישור כלשהו לאתר, ולא תהא לו כל טענה כגד גרעין בעניין זה.
ו. תכנים באתר
1. התכנים באתר הינם בעיקרם כלליים ואינפורמטיביים בלבד, על כל המשתמע מכך. בכל מקרה בו מקור המידע של תכנים כלשהם באתר הינו ממקור חיצוני של צד שלישי, אין ולא תהא לגרעין כל אחריות על נכונות התכנים ו/או אמיתותם.
2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין בהצגת תכנים כלשהם באתר משום הצהרה כי התכנים נכונים, מדויקים ו/או מאומתים. גרעין ו/או מי מטעמה אינם אחראים ולא יהיו אחראיים לזמינות התכנים ו/או לנכונותם ו/או לאמיתותם ו/או לצורתם ו/או לדיוקם ו/או לליקויים כלשהם בתכנים ו/או להתאמתם ו/או אי התאמתם.
ז. סודיות
1. גרעין לא תעשה כל שימוש במידע של משתמש באתר (להלן: " מידע אישי ") ללא הרשאתו, אלא אם שימוש כזה נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה כלשהו. גרעין תאפשר גישה למידע אישי רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות ו/או מכירת המוצרים.
2. גרעין נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע האישי. יחד עם זאת גרעין לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש באתר ו/או למי מטעמו, בהתקיים מקרים שאינם בשליטתה לרבות מקרים הנובעים מכוח עליון, אם יאבד מידע אישי ו/או ייעשה בו שימוש לא מורשה. גרעין תהא רשאית להשמיד כל
מידע אישי ו/או אחר הקשור לרכישות ו/או כל מידע קשור אחר, וזאת לאחר חלוף שנה ממועד ביצוע הרכישה.
ח. ביטול עסקה
1. הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981 (להלן" :חוק הגנת הצרכן") יחולו על ביטול עסקה ו/או רכישה באתר (להלן: "ביטול עסקה"). המשתמש באתר רשאי לבטל כל רכישה וכל עסקה שבוצעה באמצעות האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. ביטול עסקה יעשה בכתב באמצעות דואר אלקטרוני או דואר רשום וישלח לגרעין.
2. בביטול עסקה כדין יחויב מבטל העסקה בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הרכישה או בתשלום סך של 100 ₪, לפי הנמוך.
3. האמור בסעיף זה לגבי ביטול עסקה לא יחול על המוצרים והשירותים הקבועים בסעיף 14 ג(ד) לחוק הגנת הצרכן. למען הסר ספק מובהר ומודגש בזאת כי לא ניתן לבטל עסקה לאחר ביצוע הרכישה וקבלת המוצר, אלא אם מצוין אחרת. לעניין זה "קבלת המוצר" – קבלת קישור וסיסמא לצפיה בתכנים.
4. למען הסר ספק מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות ביטול העסקה הנ"ל לבין הוראות ספציפיות בהסכם ביטול עסקה בין גרעין למשתמש באתר, יגברו הוראות ההסכם הספציפי.
5. גרעין תהא רשאית לבטל כל עסקה עם משתמש באתר, כולה או חלקה, באחד או יותר מהמקרים הבאים:
1) נפלה בהצעה טעות סופר כלשהי, בין אם טעות במחיר העסקה, בין אם בתיאורה ובין אם כל טעות אחרת;
2) אירעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת אשר מנעה מהמשתמש באתר את היכולת לרכוש את המוצר ו/או השירות המבוקש באופן תקין.
3) העסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית מצד המשתמש באתר ו/או צד שלישי כלשהו.
4) העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי התנאים.
5) אירע אירוע של כוח עליון, כגון פעולות מלחמה, איבה, טרור, מגיפה וכיו"ב המונע את המשך רכישת המוצר ו/או השירות באופן תקין.
6) הרכישה בוצעה ללא הפרטים המלאים והמדוייקים הנדרשים.
6. האישור על ביטול העסקה יימסר למשתמש באתר באמצעות טלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין המשתמש באתר בעת ביצוע הרכישה. גרעין ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות כלשהי לקבלת הודעת הביטול אצל המשתמש באתר אם כתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש באתר הנה שגויה ו/או במקרה של תקלה טכנית. למען הסר ספק מובהר בזאת כי גרעין לא תישא באחריות כלשהי בגין ביטול עסקה מפאת הסיבות המוזכרות לעיל ולא תזכה ו/או תשפה את המשתמש באתר בשום מקרה.
7. בכפוף להוראות סעיף 2 לתנאים לעיל, ככל ולאחר ביצוע הרכישה התברר כי המוצר ו/או השירות שנרכש אינו זמין במועד שצוין באתר ו/או אינו זמין כלל, גרעין תהא רשאית לבטל את העסקה ו/או להציע למשתמש באתר מוצר ו/או שירות חלופי שווה ערך.
8. בוטלה עסקה כאמור, גרעין לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או מיוחד שנגרם למשתמש באתר ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות נזק שנגרם בגין רכישת המוצר ו/או השירות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
ט. אחריות ושיפוי
1. המשתמש באתר מצהיר כי ידוע לו שהשימוש באתר עצמו, וכן בכל מידע ותכנים המופיעים בו אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, וכן שימוש ביעוץ הפיננסי באתר ויישומו, וכן השימוש בכל שירות המוענק באמצעות האתר, בכל תוכנה המסייעת בהפעלת האתר ו/או בכל מוצר הנרכש באתר, מוגשים ומועמדים לרשות המשתמש באתר כפי שהם (as is), והשימוש בהם מבוצע באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש באתר.
2. אין לראות במידע המסופק באמצעות האתר משום מתן הצעה ו/או מצג כלשהו ו/או התחייבות כלשהי, בין אם במפורש, בין במשתמע, ובין אם מכללא מכוח כל דין, כלפי המשתמש באתר
ו/או כלפי צד שלישי כלשהו. האמור לעיל יחול גם על כל מצג ו/או התחייבות של גרעין בנוגע למידע האמור, דיוקו, שלמותו, אמינותו, עדכניותו ו/או התאמתו למטרה כלשהי ו/או לצורך כלשהו. גרעין עושה מאמצים על מנת לוודא כי המידע המופיע באתר הנו מדויק, שלם, אמין ועדכני, אולם אין היא מתחייבת ואינה יכולה לערוב לכך שבמידע המופיע באתר לא יפלו שגיאות, אי דיוקים ו/או השמטות כלשהן. חלה חובה על המשתמש באתר לערוך בדיקה נוספת
ומקיפה לפני נטילת חבות כלשהי בהסתמך על מידע המצוי באתר, כגון היוועצות ביועץ מוסמך בתחום הרלבנטי ו/או השוואה למקורות אחרים וכיו"ב. מובהר ומודגש שוב כי השימוש בתכנים המוצגים באתר ו/או בשירותי האתר ו/או ביעוץ הפיננסי שניתן באתר ו/או במוצרים הנרכשים באתר, הנם על אחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש באתר והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מגרעין באשר לתוצאות העשויות לנבוע ו/או הנובעות מהשימוש באתר.
3. המשתמש באתר נותן בזאת את הסכמתו המפורשת כי גרעין, עובדיה ו/או כל אדם ו/או גוף אחר המעורבים ביצירת ו/או בהפעלת האתר ו/או בתכניו, יהיו פטורים מכל אחריות וחבות בכל הקשור
למפורט להלן בסעיף קטן (ג) זה, וכי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם העניינים המפורטים להלן יחולו עליך בלבד:
1) כל נזק, הפסד ו/או הוצאה, בין אם ישירים ובין אם עקיפים, הקשורים בגלישה ו/או בשימוש באתר ו/או בתכניו ו/או בחוסר היכולת לגלוש לאתר ו/או בקבלת מידע מהאתר ו/או באמצעות האתר ו/או בשימוש בשירותים הניתנים באתר ו/או ביעוץ הפיננסי הניתן באתר ו/או במוצרים הנרכשים ו/או באמצעותו;
2) כל נזק עקיף, משני מיוחד ו/או תוצאתי, בכל סכום ובקשר עם כל עניין.
4. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המשתמש באתר מתחייב לשאת בכל האחריות ובכל הסיכון בקשר עם כל אובדן ו/או השמדת נתונים, מחיקה, שיבוש, שגיאה, השמטה, כשל, הפרעה, פגם, איחור, עיכוב, נזק לחומרה, נזק לתוכנה, וירוס וכיו"ב, נתק בתקשורת, גניבה, פגיעה בפרטיות, גישה בלתי חוקית למידע, שינוי נתונים, שימוש לרעה במידע ו/או כל התנהגות פוגעת או בלתי חוקית של צד שלישי.
5. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, גרעין לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם עקב השימוש באתר, לרבות, בין היתר, נזק ישיר, עקיף, מיוחד, תוצאתי ו/או כל נזק אחר, מכל סוג ומין שהם, לרבות דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים ו/או אובדן רווחים הנובעים ו/או קשורים בכל דרך שהיא באספקתם או באי אספקתם של מוצרים ו/או יעוץ פיננסי באתר ו/או שירותים כלשהם באמצעות האתר.
6. המשתמש באתר מתחייב ונותן בזאת את הסכמתו המפורשת לשפות ולפצות את גרעין, את עובדיה ואת כל מי שמטעמה, כנגד כל תביעה ו/או דרישה, וכן בגין שכר טרחת עורכי דין
והוצאות משפטיות, ככל שיהיו כאלה, הנובעות משימוש באתר, לרבות שימוש בתכנים המופיעים באתר, בפורום האתר ו/או באתרים מקושרים ו/או שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר ו/או הנובעות משימוש כאמור.
י. פרסומת, מודעות וקישורים באתר
1. באתר עשויים להופיע פרסומים, פרסומות, מודעות ו/או קישורים לאתרים אחרים , לרבות קישורים הממוקמים באתר על ידי צדדים שלישיים המפרסמים באתר, המאפשרים גישה למידע ותכנים המתפרסמים באתרים אחרים, לרבות ברשתות חברתיות (להלן: "פרסומים חיצוניים.)"
2. גרעין אינה עורכת את המידע המופיע בפרסומים החיצוניים ואין לה כל שליטה על תכנם ו/או עיצובם של אותם פרסומים חיצוניים. מובהר בזאת כי הפרסומים החיצוניים עלולים להיות שגויים, לא מדויקים, לא מעודכנים, בלתי
מוסריים ו/או בלתי חוקיים. מובהר בזאת כי לגרעין אין כל אפשרות לבחון תכנים כאמור או להתערב בהם באופן כלשהו.
3. גרעין אינה מחוייבת באופן כלשהו שהפרסומים החיצוניים ו/או תכנם יהיו אמיתיים, שלמים, תקינים ו/או יובילו לדף/אתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאות פרסום חיצוני באתר אין בו כדי להוות אינדיקציה כלשהי לכך שתוכנו של אותו פרסום חיצוני הנו מהימן, מלא ו/או עדכני, וגרעין לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.
4. גרעין לא תהא אחראית לתכנים, נתונים ו/או אלמנטים ויזואליים אליהם מוליכים הפרסומים החיצוניים, ולא תהא אחראית בכל דרך שהיא לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
5. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, גרעין לא תהא אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש באתר ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות הפרסומים החיצוניים ו/או על תכנם.
6. המשתמש באתר מסכים ומתחייב מפורשות כי גרעין לא תישא באחריות כלשהי בקשר עם כל שימוש באתר ו/או גישה לאתר, לרבות כל שימוש בתכנים המופיעים באתר ו/או בפרסומים החיצוניים ו/או באתרים אחרים אליהם הופנה באמצעות הפרסומים החיצוניים, לרבות לא בקשר עם תוצאותיו של שימוש כאמור, וכי כל שימוש ו/או הסתמכות כאמור תהא באחריותו המלאה והבלעדית. גרעין לא תהא אחראית באופן כלשהו לכל נזק, ישיר או עקיף, לרבות עגמת נפש וכיו"ב, שייגרמו למשתמש באתר ו/או לרכושו עקב כך.
7. ממלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר בזאת כי כל התכנים במקומות המוגדרים ו/או המסומנים ו/או מזוהים באתר כמדור פרסומי דינם כדין מודעות פרסומת בעיתונות ו/או במדיה דומה, והם אינם כוללים, אלא אם צוין מפורשות אחרת, הטבה ו/או הנחה כלשהי. כן מובהר בזאת כי לגרעין לא תהא כל אחריות לגבי הפרסומים החיצוניים ואין לראות בגרעין בגדר ממליץ ו/או מציע ו/או מכוון.
יא. הבהרות בעניין יעוץ השקעות
1. המידע המופיע באתר אינו מהווה חוות דעת, המלצה ו/או הצעה לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של נכסים פיננסים כלשהם ו/או יעוץ השקעות ו/או יעוץ פנסיוני (להלן כל הנ"ל: "יעוץ השקעות.)" מובהר ומודגש בזאת כי לפעילות בנכסים פיננסיים נדרשת מומחיות ומקצועיות מיוחדת. המידע המופיע באתר הנו כללי ואינו בא להחליף את שיקול הדעת העצמאי של המשתמש באתר ו/או מקבלת יעוץ השקעות מקצועי, לרבות יעוץ מטעם יועץ השקעות מוסמך המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשתמש באתר לצורך ביצוע עסקאות ספציפיות. הנתונים והמידע המופיעים באתר, לרבות בסקירה ו/או בניתוח של ניירות ערך ספציפיים, הנו על בסיס מידע גלוי ו/או ממקורות חיצוניים, ואין לגרעין כל אחריות לנכונותו ו/או לאמיתותו.
2. גרעין מספקת שירותי הכשרה ולימוד וכן יעוץ פיננסי שאינו יעוץ השקעות ו/או יעוץ פנסיוני). גרעין אינה בעלת רישיון למתן יעוץ השקעות כהגדרתו של זה בחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, תשנ"ה- 1995 , ואינה בעלת רישיון למתן יעוץ פנסיוני כהגדרתו של זה בחוק חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), תשס"ה- 2005, ואין לה רישיון לאלו, למעט בעיסוקים הפטורים מרישיון בהתאם להוראות החוקים הנ"ל.
3. התכנים המועברים בקורסי ההכשרה השונים של גרעין בתחום שוק ההון כוללים נתונים כלליים אודות אירועים בשוק ההון. השיעורים והתכנים המועברים בהם אינם מהווים יעוץ ו/או שידול לביצוע פעילות השקעה ו/או מסחר, ואינם מתיימרים להוות תחליף ליעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם מסוים.
4. הנתונים המתפרסמים ו/או יתפרסמו על ידי גרעין בתקשורת (ובכלל זה באתר), רבות סקירות השוק, הנם למטרות אינפורמציה בלבד, ואין להסתמך עליהם ללא בדיקתם וללא קבלת יעוץ מוסמך.
יב.שונות
1. תמונות ו/או תיאור ו/או סרטונים של המוצרים ו/או השירותים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין המוצג באתר, באופן חלקי או מלא, לבין המוצרים ו/או השירותים בפועל.
2. גרעין ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי ו/או מיוחד שנגרם למשתמש באתר ו/או לצד שלישי תוצאה משימוש באתר ו/או ביצוע פעולות באתר ו/או ביצוע רכישות באמצעות האתר, שלא על פי התנאים, מכל עילת תביעה שהיא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.
3. כל התכנים, המידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו, וכן עריכתם ו/או הצגתם של הנ"ל, הנם בבעלות בלעדית ומלאה של גרעין
ו/או מי מטעמה ו/או על פי רישיון צד שלישי.
4. חל איסור להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם ו/או להשתמש בכל דרך אחרת, בתכנים המופיעיםבאתר אלא אם ניתנה הסכמה ספציפית ומפורטת, מראש ובכתב, של גרעין לכך.
5.על התנאים יחולו דיני מדינת ישראל. כל מחלוקת וסכסוך בקשר לתנאים תהא בסמכותם הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה.
13. מדיניות פרטיות
1. מדיניות הפרטיות של גרעין המפורטת להלן, הן באתר, הן בכל אתר קשור, הן בדף הפייסבוק של גרעין, והן בכל אמצעי מקוון במרשתת בו עושה גרעין שימוש, לרבות דפי נחיתה הקשורים לאתר ו/או קישורים כאלה ואחרים (להלן כל הנ"ל: "האתר המורחב"), מהווה חלק בלתי נפרד מהתנאים.
2. בעת הרישום לאתר ו/או השארת פרטים בו ו/או באתר המורחב ו/או בכל אתר הקשור בהם, במישרין או בעקיפין, נותן בזאת המשתמש באתר, מרצונו החופשי והמלא, את הסכמתו לכך ששמו, פרטיו וכן כל מידע שיצטבר בגרעין ו/או אצל גורמים אחרים עמם קשורה גרעין, יועבר לגרעין וישמש אותה לקידום פעולותיה ועסקיה, לרבות פעולותיה עם גופים אחרים, באופן ששימוש במידע הנ"ל לא ייחשב בשום מקרה כפגיעה בפרטיות.
3. בעת הרישום לאתר ו/או בעת שימוש במוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר, יתבקש המשתמש באתר למסור פרטים מזהים כתנאי לרישום. מובהר בזאת כי המשתמש באתר אינו חייב על פי חוק למסור את המידע, ואולם אי מסירת המידע הנדרש תימנע את השימוש במוצרים ו/או שירותים באתר ו/או השתתפות בפעילויות השונות באתר. על המשתמש באתר לוודא, בטרם ימסור את הפרטים הנדרשים, כי ברורים ומובנים לו כל התנאים, לרבות ההוראות דנן בדבר מדיניות הפרטיות, וכי אלו מוסכמים עליו.
4. בעצם הרישום לאתר ו/או הורדת תכנים מהאתר מאשר המשתמש באתר כי הוא מסכים לקבל מהאתר ו/או מגרעין ו/או מספקיה של גרעין ו/או מצדדים שלישיים עמם קשורה גרעין, הצעות ו/או פניות (הן באופן אישי והן באופן כללי) לרבות דברי פרסומת באמצעות הדואר ו/או טלפון ו/או דואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או הודעות ברשתות חברתיות לסוגיהן. משתמש באתר אשר אינו מעוניין לקבל הצעות ו/או פניות כאמור, מחויב להודיע על כך בכתב לגרעין (להלן: "הודעת הסירוב") באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת המייל של גרעין, ושמו יוסר מרשימת התפוצה של האתר בתוך שלושים ימי עסקים ממועד קבלת הודעת הסירוב. הודעת הסירוב לא תהא כרוכה בתשלום כלשהו, למעט עלות משלוח ההודעה (ככל שתהא כזו).
5. בעת השימוש באתר יכול ויצטבר מידע על נהגי ו/או הרגלי הגלישה של המשתמש באתר, על מוצרים ו/או שירותים שרכש, פעולות שביצע, עסקאות שביצע, מידע ו/או פרסומות אליהם נחשף באתר, העמודים בהם צפה, ההצעות, המוצרים והשירותים שעניינו אותו, פרטי המחשב באמצעותו ניגש לאתר, ועוד. מובהר בזאת כי המידע הנ"ל אודות המשתמש באתר יכול להיאסף בעזרת כלים וטכנולוגיות שונות, לרבות בין היתר איסוף כתובות IP , עוגיות ( Cookies ) , משואות רשת (web beacons), תגי אינטרנט ו/או אמצעים אחרים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, גרעין תהא רשאית לעשות שימוש בעוגיות (Cookies) על מנת לספק למשתמש באתר שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממנו את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
6. גרעין תשמור את כל המידע שנצבר אודות המשתמש באתר במאגר המידע שלה, לרבות, בין
היתר, הנתונים שימסור לצורך יצירת קשר עימו ו/או
הנתונים שמסר בעת הרשמתו לאתר ו/או
בעת השתתפות בפעילות באתר ו/או בעת שימוש במוצרים ו/או שירותים באתר. השימוש במידע
זה יהיה בהתאם לדין ולצורך אחת או יותר מן הפעולות המפורטות להלן:1) לאפשר שימוש באתר;
2) לפנות אל המשתמש באתר בדואר אלקטרוני, בכתב ו/או בכל דרך אחרת, כמפורט בתנאים;
3) לשם תפעולו התקין של האתר ו/או פיתוחו.
4) קידום מטרות האתר;
5) לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים , ובלבד שהמידע לצורך כך לא יזהה אישית את המשתמש באתר;
6) לכל מטרה אחרת המפורטת בהסכם זה.
7. גרעין לא תעביר לצדדים שלישיים פרטים ונתונים אשר נאספו באתר אודות משתמשי האתר (ככל שפרטים ומידע כזה מזהים אישית את משתמשי האתר), אלא במקרים המפורטים להלן:
1) בעת השארת פרטי המשתמש באתר לצורך יצירת קשר;
2) במקרה שהמשתמש באתר הפר את התנאים ו/או את תנאי השימוש באתרים אחרים ו/או אם ביצע המשתמש באתר, באמצעות האתר ו/או בקשר אליו, פעולות שהנן לכאורה מנוגדות לדין ו/או ניסה לבצע פעולות כאלה;
3) במידה והמשתמש באתר ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או עלולים לפגוע בגרעין ו/או בצדדים שלישיים כלשהם;
4) במידה והמשתמש באתר הפר את התנאים ו/או כל הסכם אחר ו/או נוסף עם האתר ו/או עם גרעין ו/או עם מי מטעמה;
5) אם יתקבל צו שיפוטי המורה לגרעין למסור את פרטי המשתמש באתר ו/או מידע אודותיו לצד שלישי;
6) בקשר לכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים, אם יהיו בין המשתמש באתר ובין גרעין;
7) אם פעילות האתר תתבצע במסגרת תאגיד אחר או תמוזג בפעילותו של צד שלישי כלשהו, גרעין תהא רשאית להעביר לתאגיד ו/או צד שלישי כאמור, את המידע אודות המשתמש באתר, ובלבד שתאגיד ו/או צד שלישי כאמור יקבל על עצמו כלפי המשתמש באתר את הוראות התנאים לעניין מדיניות הפרטיות.
8 .גרעין עושה מאמצים להגן על האתר ועל מערכות המחשב שלה מפני חדירה ו/או פריצה, תוך יישום אמצעי הגנה סבירים ומקובלים. המשתמש באתר מאשר בזאת כי ידוע לו שגרעין אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת של האתר ושל מערכות המחשב של האתר מפני חדירה ו/או פריצה של גורמים עוינים, אשר עשויה לשבש ו/או להפריע לפעילותו התקינה של האתר, וכי במידה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור באתר ו/או לעשות בו שימוש לרעה, לא תהא למשתמש באתר כל טענה ,תביעה ו/או דרישה כלפי גרעין עקב כך.
9. גרעין מתחייבת להגן על סודיות הנתונים של משתמשי האתר ועל המידע שברשותה, בהתאם להוראות כל דין.

לצפייה בקורסים שרכשתם, התחברו לאזור האישי

דילוג לתוכן